ALGEMENE VOORWAARDEN

Yellow Move
Gevestigd te Rotterdam
Inschrijving KvK Nummer 61004987
ALGEMENE VOORWAARDEN
Versie d.d. 1 november 2016

Artikel 1. Definities

a) Opdrachtgever: het bedrijf en/of de rechts- of natuurlijk persoon die de opdracht heeft gegeven en/of eigenaar van de goederen is die onderwerp zijn van de opdracht, alsmede alle voor hen werkzame en door hen (hetzij direct of indirect) ingeschakelde (hulp)personen, alsmede alle aan hen verbonden ondernemingen.
b) Opdrachtnemer: Yellow Move, inclusief alle voor haar werkzame en door haar ingeschakelde hulppersonen.
c) Eigenaar: de natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die eigenaar is van de goederen.
d) Offerte: de door opdrachtnemer afgegeven en ondertekende prijsopgave.
e) Opdracht: de door opdrachtnemer en opdrachtgever getekende offerte.
f) Uitvoerder: Yellow Move en/of één van door haar ingeschakelde onderaannemers en/of partners.
g) Goederen: (huishoudelijke) inboedels, persoonlijke goederen, meubilair, archief, computers, gemotoriseerde voertuigen, vaartuigen en/of huisdieren, alsmede alle overige zaken waarvoor opdrachtnemer een offerte heeft afgegeven.

Artikel 2. Algemeen

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle door opdrachtnemer afgegeven offertes en door haar aanvaarde opdrachten en maken derhalve daarvan onderdeel uit.
b) Eventuele afwijkingen c.q. uitzonderingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen in de opdracht, doch zijn eerst van kracht nadat deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd of zijn aangeboden in de offerte.
c) Eventueel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen in door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, worden door opdrachtnemer niet aanvaard.
d) Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij in de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De omschrijving van de werkzaamheden wordt overeengekomen in de opdracht en/of offerte.
e) Belastingvrije artikelen kunnen alléén worden aangekocht bij vertrek naar een bestemming buiten de E.U. en wel via een daartoe gerechtigde instantie.
f) Etages worden berekend vanaf begane grond. Dit betekent dat de begane grond als eerste etage wordt gerekend en daarboven als tweede etage etc. Afleveren van goederen is standaard t/m de tweede etage mits anders in de offerte overeengekomen.
g) De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn vrij op te vragen op het Internet en voor iedereen toegankelijk op www.yellowmove.com waarbij opdrachtnemer zich het recht voorbehoudt deze te allen tijde aan te passen. Op verzoek zullen de algemene voorwaarden worden toegestuurd.

Artikel 3. Offerte/opdracht

a) Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen c.q. gewijzigd, zolang deze niet voor akkoord ondertekend door opdrachtnemer retour zijn ontvangen, tenzij in de offerte een periode voor aanvaarding van de offerte is opgenomen, in welk geval de offerte gedurende die periode niet zal worden herroepen c.q. gewijzigd.
b) In de offerte/opdracht zal, voor zover relevant, altijd melding worden gemaakt van; het geschatte volume en/of gewicht, omschrijving van de service met het tarief, verzekeringsafspraken, opslagtarief, inslag- en uitslagkosten, ophaalplaats en land, afleverplaats en land, ophaal- en afleversituatie, wat inclusief en exclusief is, en indien aldus overeengekomen dat de prijs en/of de tarieven inclusief BTW zijn.
c) Opdrachten komen eerst tot stand na ontvangst door opdrachtnemer van de door opdrachtgever ondertekende offerte, tenzij de offerte reeds voordien is gewijzigd of herroepen.
d) Ook zonder dat een (ondertekende) offerte is retour ontvangen, komt een opdracht tot stand zodra opdrachtgever opdrachtnemer goederen ter beschikking stelt of indien deze aan haar zijn toegestuurd of anderszins toevertrouwd.
e) Indien een opdracht, als in het vorige lid, tot stand is gekomen, dan is opdrachtnemer, totdat een ondertekende offerte zal zijn ontvangen, slechts verplicht tot bewaring van de goederen, waarvoor opdrachtgever het alsdan geldende opslagtarief verschuldigd is. Opdrachtnemer is in dat geval, indien zij het nodig acht, gerechtigd de in de offerte vermelde werkzaamheden te verrichten, waarvoor opdrachtgever de in de offerte genoemde tarieven verschuldigd is.
f) In al die gevallen waarin en voor alle omstandigheden waarvoor, om welke reden dan ook, voorafgaand geen tarief is aangeboden, c.q. overeengekomen, zal opdrachtnemer de tarieven hanteren conform de recentste versie van de door opdrachtnemer gehanteerde “destination rates schedule” en/of meer- minderwerk overzicht.
g) Een offerte is maximum 30 dagen geldig na afgifte datum mits hierin anders overeengekomen.

Artikel 4. Wijziging overeengekomen data

a) Afgesproken data kunnen door opdrachtgever slechts worden gewijzigd met schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
b) Indien een wijziging aanleiding geeft tot extra kosten zal opdrachtnemer opdrachtgever informeren over deze (extra) kosten, welke door opdrachtgever op eerste verzoek dienen te worden voldaan. Een dergelijke prijswijziging kan voor opdrachtgever nimmer een grond opleveren de opdracht te ontbinden.
c) Opdrachtgever mag de opdracht annuleren. Hij is opdrachtnemer daarvoor een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen voor de overeengekomen datum waarop de werkzaamheden zouden aanvangen is opdrachtgever 15 procent over het bedrag van de overeengekomen opdracht verschuldigd, tussen dertig en veertien dagen voor de overeengekomen datum 50 procent, tussen veertien en zeven dagen voor de overeengekomen datum 75 procent en bij annuleren binnen 7 dagen voor de overeengekomen datum 100 procent. Als datum van annulering geldt de datum waarop de schriftelijk bevestiging daarvan door opdrachtnemer zal zijn ontvangen. De bevestiging dient eveneens per email aan opdrachtnemer te worden verzonden.
d) Bij annulering van een opdracht, waarvan de data eerder op verzoek van opdrachtgever zijn gewijzigd, wordt voor de bepaling van de verschuldigde schadevergoeding op grond van het voorgaande lid de termijn in ogenschouw genomen gelegen tussen de oorspronkelijk overeengekomen data en de datum van wijziging.
e) Indien opdrachtnemer, nadat de opdracht is aanvaard, niet kan voldoen aan de afgesproken data, dan zal zij door opdrachtgever in de gelegenheid gesteld dienen te worden om binnen een redelijke termijn alsnog de opdracht uit te voeren. Indien zulks niet mogelijk blijkt zal opdrachtnemer de eventueel door opdrachtgever aantoonbaar geleden schade vergoeden met een maximum van 25 procent van het in de opdracht overeengekomen verhuis-tarief, zonder toeslag van verzekeringspremie, zeevrachtkosten en/of luchtvrachtkosten, vakwerk, opslag of handelingen.

Artikel 5. Betalingen

a) Opdrachtnemer stuurt haar factuur voor de totale opdracht zodra zij de uitvoering van de opdracht is aangevangen en/of kosten met betrekking tot die opdracht worden gemaakt.
b) Over het bedrag van de factuur (inclusief BTW) zal een opslag van 5% kredietbeperking in rekening worden gebracht.
c) De betalingstermijn is 7 dagen gerekend vanaf de factuur datum.
d) Bij volledige betaling binnen de betalingstermijn van 7 dagen mag de kredietbeperking op de betaling in mindering worden gebracht.
e) Indien de kredietbeperking niet in mindering wordt gebracht, is de betalingstermijn 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum, welke termijn geldt als fatale termijn.
f) Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist.
g) Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet of indien opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting zal voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen onder de opdracht op te schorten en/of de levering van goederen te blokkeren totdat volledig aan de betalingsverplichting is voldaan. Het bepaalde in artikel 8: 1194 lid 2 BW is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
h) Opdrachtgever zal bij overschrijding van de betalingstermijn de kredietbeperking verschuldigd zijn en blijven. Tevens zal opdrachtgever alsdan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn, welke tenminste 15% bedragen met een minimum van € 250,–, te vermeerderen met rente gelijk aan de wettelijke rente plus 5 procent.
i) Eigenaar van de goederen is en blijft, ook indien hij niet zelf de opdracht heeft verstrekt, hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de opdracht voortkomende verplichtingen. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd om, indien haar dat goeddunkt, haar factuur rechtstreeks aan eigenaar te zenden.
j) Betalingen gelden slechts als bevrijdend, indien en voor zover deze zijn gedaan in de valuta en op de wijze zoals in de opdracht is overeengekomen.
k) Betalingen strekken ten eerste ter voldoening van eventueel verschuldigde rente, vervolgens ter voldoening van eventueel verschuldigde (incasso)kosten, vervolgens ter voldoening van eventueel verschuldigde kredietbeperking en wordt eerst daarna in mindering gebracht op eventueel eerder openstaande vorderingen, oudste eerst, ongeacht een door opdrachtgever opgegeven betalingsinstructie.
l) Offertes worden, mits anders in de offerte vermeld, altijd geschat en aangeboden in cbm (kubieke meters). Het uiteindelijke werkelijke actuele volume en/of gewicht zal worden belast. Het meerdere zal worden doorbelast, waarbij rekening wordt gehouden dat 1 cbm gelijk staat aan 100 kilo netto en/of 221 lbsn (pounds net.) en/of 35cuft (cubic feet).
m) Facturen worden altijd en alleen per email gestuurd.

Artikel 6. Toeslagen en/of extra kosten

a) De tarieven in de offerte en/of opdracht zijn onderhevig aan koersschommelingen. Indien gedurende de uitvoering van de opdracht blijkt dat hierin grote verschillen zijn ontstaan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor deze door te belasten.
b) Prijsverhogingen van zee- en luchtvracht die zijn ontstaan na afgifte van de offerte c.q. gedurende de uitvoering van de opdracht zullen worden doorberekend.
c) Als blijkt dat een bestemming niet normaal toegankelijk is, of als goederen niet op een normale manier de woning kunnen worden binnengebracht zullen de extra kosten (voor hulpmiddelen en anderszins) worden doorberekend met specificatie daarvan op de factuur. Voor deze extra kosten is niet noodzakelijk toestemming nodig van opdrachtgever.
Dit alles in het bijzonder als er in de opdracht geen afleveradres vermeld staat.
d) Meerwerk, anders dan vermeld in de opdracht, zal tussentijds tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden overeengekomen als dit niet is overeengekomen in de offerte of als bijlage van de offerte.
e) Kosten voor het in één keer vooraf leveren en het achteraf ophalen van dozen of ander materiaal en/of hulpmiddelen worden in de offerte overeengekomen. Materialen die niet worden geretourneerd zullen in rekening worden gebracht, tegen het alsdan geldende tarief.
f) Indien er in de offerte een minimum wordt genoemd voor volume en/of gewicht zal het daarbij genoemde tarief te allen tijde verschuldigd blijven, ook als het actuele volume en/of gewicht achteraf minder blijkt te zijn. Indien achteraf blijkt dat het volume en/of gewicht hoger is dan het genoemde minimum, zullen de meerkosten worden doorberekend waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever noodzakelijk is.
g) Indien door nalatigheid van opdrachtgever belangrijke papieren, zoals paspoort en reisbescheiden, bij de verhuizing zijn ingepakt welke tussentijds hieruit gehaald dienen te worden, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten.
h) Alle overige kosten, waarin in de opdracht niet is voorzien, ontstaan door factoren buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer komen voor rekening van opdrachtgever, zonder dat daarvoor een aanvullende opdracht noodzakelijk is.
i) Over alle kosten van derden die niet zijn overeengekomen wordt een toeslag van 15 procent administratiekosten doorberekend.

Artikel 7. Opslag van goederen

a) Jaarlijks, per 1 januari, zullen de opslagkosten worden herzien, waarbij opdrachtnemer zich het recht voorbehoudt de opslagkosten, zoals vermeld in de offerte c.q. de opdracht, jaarlijks met maximaal 10 procent te verhogen.
b) Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het niet toegestaan om gevaarlijke goederen zoals wapens, explosieven, gasflessen, etc. (of hiermee vergelijkbare goederen) te doen opslaan. Opdrachtgever zal zelf verantwoordelijk zijn voor verwijdering hiervan voordat opdrachtnemer de goederen komt ophalen.
c) Om ongedierte te vermijden kan opdrachtnemer besluiten om mottenstrippen en/of geurballen in de verpakkingen en/of opslagkisten te doen. Indien hierdoor geurtjes aan goederen ontstaan kan dit niet als schade worden gezien en zal opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn voor kosten van reiniging.
d) Indien opdrachtgever besluit om goederen, die in opslag zijn bij opdrachtnemer, over te dragen aan, of te laten ophalen door, derden, zal hij opdrachtnemer volledig vrijwaren van enige vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot schade of vermissing door middel van ondertekening van de “household goods packing list”.
e) Planten kunnen niet worden opgeslagen. Indien opdrachtgever deze toch wenst op te slaan gebeurt dit geheel en alleen op verantwoording van de opdrachtgever.
f) Opslagkosten en/of hieraan verbonden kosten worden 6 maanden vooruit gefactureerd.

Artikel 8. Huisdieren

a) Het transport van huisdieren kan door opdrachtnemer worden georganiseerd maar zal altijd worden uitbesteed aan derden.
b) Alle mogelijke kosten van een dierenarts en/of medicijnen, gedurende de periode dat de dieren aan opdrachtnemer zijn toevertrouwd, komen altijd voor rekening van opdrachtgever.
c) Hoewel opdrachtnemer opdrachtgever altijd naar beste weten zal informeren over de benodigde documenten en maatregelen, zal opdrachtgever altijd verantwoordelijk blijven voor de eventuele extra kosten van opvang en/of quarantaine.
d) Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor schade die zijn huisdier(en), of die van eigenaar, veroorzaakt aan goederen van derden.

Artikel 9. Gevaarlijke goederen

a) Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht goederen, welke door haar als te gevaarlijk voor transport worden beoordeeld, niet te verhuizen, zonder dat zij hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.
b) Indien er, zonder dat opdrachtnemer hiervan vooraf op de hoogte is gesteld, toch gevaarlijke goederen mee verhuisd worden, onder meer in dozen die door opdrachtgever zelf zijn ingepakt, heeft opdrachtnemer het recht deze goederen uit te laden, uit te pakken en te laten vernietigen. Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor alle in redelijkheid ter zake gemaakte en toerekenbare kosten, waaronder arbeidsloon en verwijderingskosten, en schades die hieruit voorkomen, alsmede voor eventueel hieruit voortvloeiende boetes, claims en/of schade(s) aan goederen van derden.
c) Opdrachtnemer zal opdrachtgever (desgewenst) door middel van een informatiesheet informeren wat wel en niet mag worden getransporteerd.
d) Bij het aangaan van de opdracht is opdrachtgever en/of eigenaar van de goederen bekend met de regelgeving verhuizing van gevaarlijke goederen welke is te vinden op www.yellowmove.com.

Artikel 10. Douaneformaliteiten

a) Opdrachtnemer zal opdrachtgever (desgewenst) informeren over de te nemen maatregelen en de benodigde documenten voor de import en/of export van goederen.
b) Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer waarheidsgetrouw alle benodigde informatie te verschaffen ten behoeve van douane documentatie en procedures. Indien blijkt dat opdrachtgever geen gehoor geeft aan de adviezen van opdrachtnemer dan heeft opdrachtnemer het recht de opdracht te weigeren en/of te annuleren zonder dat zij enige vergoeding verschuldigd is waarbij opdrachtgever aansprakelijk blijft voor alle hieruit voortvloeiende kosten. De door opdrachtnemer ter zake gemaakte kosten en/of betaalde boetes zullen aan opdrachtgever worden doorbelast, die hiervoor aansprakelijk blijft.
c) De kosten voor douane-inspecties en/of visitaties, invoerrechten en/of accijnzen, zijn nimmer inbegrepen in het geoffreerde tarief en zullen tegen kostprijs worden doorberekend aan opdrachtgever vermeerderd met 15 procent administratiekosten.
d) Persoonlijke goederen die deel uitmaken van een verhuizing kunnen normaliter vrij van BTW, invoerrechten etc. worden ingeklaard mits de regels, worden nageleefd. Eventuele invoerrechten en/of accijnzen en/of BTW die door de douane is opgelegd vermeerderd met 15 procent administratiekosten voor Yellow Move, dienen aan Yellow Move door opdrachtgever te worden betaald voordat Yellow Move deze bedragen zal betalen aan de Douane/Belastingdienst.
e) In voorkomende gevallen blijft opdrachtgever aansprakelijk voor het afdragen van BTW en/of invoerrechten die moet worden betaald in het bestemmingsland over de in het land van vertrek aangekochte belasting vrije goederen.

Artikel 11. Vakwerk (o.a. het demonteren en monteren van goederen, inpakken en uitpakken)

a) Gemonteerd worden alleen die goederen die door opdrachtnemer zijn gedemonteerd. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht demontering van goederen te weigeren.
b) Loskoppelen van bijvoorbeeld stereo, speakers, televisie, wasmachine, droger, fornuis, haard, sanitair, lamp en wat verder aan plafonds, muren, vloeren en/of daken kan zijn bevestigd kan door opdrachtnemer worden gedaan indien hiervoor geen specifieke vakkennis noodzakelijk is of geen andere schade wordt aangericht, zulks ter uitsluitende beoordeling van opdrachtnemer. Het aankoppelen van deze goederen wordt door opdrachtnemer niet verricht tenzij vooraf anders overeengekomen.
c) Leegpompen en/of vullen van waterbedden kan door opdrachtnemer worden verzorgd waarvoor, indien zulks door opdrachtnemer noodzakelijk wordt geacht, een specialist zal worden ingehuurd.
d) Vakwerk wordt altijd achteraf berekend en gefactureerd. Het genoemde aantal vakwerkuren in de offerte en/of opdracht is altijd een schatting. Voor het aantal te factureren vakwerkuren geldt de door opdrachtgever getekende werkopdracht als uitgangspunt.
e) Monteren van nieuw meubilair kan worden verricht mits vooraf overeengekomen.
f) Handyman (klusjesman) werkzaamheden kunnen worden verricht en zal altijd apart worden aangeboden of op nacalculatie worden uitgevoerd. Dit kan variëren van het vervangen van stekkers, lampen, het ophangen van schilderijen/foto’s, lampen, etc. tot het nieuw te plaatsen en/of vervangen van systeemwanden en/of plafonds, deuren, raamkozijnen, stofferingen en/of schilderwerkzaamheden.
g) Goederen die uit dozen door opdrachtnemer moeten worden uitgepakt zullen op het keukenblad, bed, eettafel(s) en/of op kasten worden geplaatst. Het is niet standaard dat goederen in kasten en/of keuken worden geplaatst door de opdrachtnemer tenzij vooraf anders overeengekomen.

Artikel 12. Verzekering(en)

a) Goederen zijn tijdens transport en/of opslag niet standaard verzekerd. In de offerte zal de mogelijkheid tot verzekering worden aangeboden, met vermelding van de geldende premie en minimum hiervan. Op de opdracht moet door opdrachtgever worden aangemerkt of een verzekering gewenst wordt.
b) Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de informatie “Verzekeren” overhandigen.
c) Dekking door een verzekering komt eerst tot stand nadat opdrachtgever op de opdracht heeft aangegeven een verzekering te wensen en opdrachtgever door de verzekeringsmaatschappij is aanvaard. Opdrachtgever zal een inventarislijst, die door opdrachtnemer verstrekt wordt, moeten invullen en ondertekenen met daarop door hem vermeld de totale vervangingswaarde van de goederen. Na totstandkoming van de dekking zal opdrachtnemer de verzekeringsdekking schriftelijk aan opdrachtgever bevestigen.
d) Vermissing(en) van en/of schade(s) aan edelmetalen, kunstvoorwerpen, planten, huisdieren, waardevolle verzamelingen, bank- en overige waardepapieren, munten, penningen, juwelen, parels, postzegelverzameling(en), muntenverzamelingen, waardevolle pennen, gemotoriseerde voertuigen of gereedschappen etc. (of hiermee vergelijkbare goederen) zijn niet verzekerd, tenzij zij specifiek op het aanvraagformulier voor verzekering zijn vermeld en de verzekeringsmaatschappij dekking daarvan heeft bevestigd.
e) Voor gemotoriseerde voertuigen kan een transportverzekering worden afgesloten. Hiervoor dient opdrachtgever specifiek aan te merken op het aanvraagformulier voor de verzekering dat een gemotoriseerd voertuig wordt mee verhuist.
f) Niet gedekt door de verzekering wordt vermissing van; geld, mobiele telefoons, creditcards, sleutels, beschadiging of doodgaan van en oplopen van ziektes bij planten, ziekte, zoekraken of overlijden van huisdieren en/of schade aan goederen door veelvuldige demontage en/of montage, inbeslagname van vuurwapens of zaken die daarop lijken, schade door lekkende flessen, (gas)tanks, frituurpan, etc.
g) De verzekering dekt niet het niet goed functioneren van elektrische, elektronische en mechanische apparaten slechts indien en voor zover er zichtbare schade aan de buitenkant van de goederen of verpakkingen te bespeuren valt.
h) Het kreuken van kleding welke via luchtvracht wordt getransporteerd verpakt in platte dozen, wordt niet door de verzekering gedekt.
i) Schade aan een waterbed of onderdelen daarvan of andere schade ontstaan door bijvoorbeeld lekkage(s), is niet door de verzekering gedekt.
j) Huisdieren zijn te allen tijde uitgesloten van verzekering.
k) Schade aan goederen ontstaan door geur en/of lekkende accu’s en/of motoren wordt niet gedekt door de (transport)verzekering.
l) Wij rekenen 10 procent administratiekosten over de verzekeringspremie met een minimum van Euro 25,– per premie.
m) Handyman (klusjesman) werkzaamheden vallen niet onder de verhuis- en/of transportverzekering. Indien opdrachtgever en/of eigenaar van de goederen uitvoering van werkzaamheden wenst te verzekeren dan is het zijn eigen verantwoordelijkheid dit apart te verzekeren.

Artikel 13. Schade en/of vermissing(en)

a) Schade(s) en/of vermissing(en) dienen gelijk bij aflevering op de ‘household goods packing list’ door opdrachtgever of ontvanger te worden gemeld. Tevens dient opdrachtgever binnen 5 werkdagen na aflevering opdrachtnemer per email te informeren over de geconstateerde schade en/of vermissingen.
b) Opdrachtnemer zal opdrachtgever na een dergelijke melding een claimformulier toesturen met instructies die opdrachtgever zal moeten opvolgen. Indien deze instructies niet binnen 30 dagen worden opgevolgd, heeft opdrachtnemer het recht de claim definitief af te wijzen en zijn dossier te sluiten.
c) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de schade te herstellen en/of te laten herstellen. Opdrachtnemer kan niet worden verplicht de beschadigde goederen in geld te vergoeden als zij naar redelijkheid en billijkheid de schade kan (doen) herstellen.
d) Indien de goederen, bij vermissing of omdat herstel niet meer mogelijk is, in geld zullen worden vergoed, zal de waarde van de goederen (in goede staat) worden bepaald dan wel getaxeerd door een door het verzekeringsbedrijf aangestelde taxateur. Deze zal een rapport uitbrengen die voor alle partijen bindend is.
e) Eventuele schade aan goederen die op de ‘household goods packing’ list vermeld staan als P.B.O. (packed by owner/verpakt door eigenaar) komen niet in aanmerking voor enige vergoeding en vallen daarom niet onder de verzekering.
f) Schade en/of vermissing(en) aan goederen geeft opdrachtgever nimmer het recht betaling op te schorten. Verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten en de normale betalingstermijn dient te worden nageleefd.
g) Opdrachtnemer is gerechtigd de claimprocedure onder de verzekering op te schorten of af te wijzen zolang de facturen niet zijn voldaan.
h) Het maximaal door opdrachtnemer aan opdrachtgever uit te keren bedrag aan schadevergoeding is beperkt tot het bedrag dat de (transport) verzekering in het desbetreffende geval uitkeert.
I) Indien handyman (klusjesman) werkzaamheden niet apart zijn verzekerd dan komen opdrachtnemer en opdrachtgever en/of eigenaar van goederen uitdrukkelijk overeen dat Yellow Move niet aansprakelijk is voor enige vorm van schade.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

a) Aansprakelijkheid van opdrachtnemer is uitgesloten:
Voor schade door vertragingen door: weersomstandigheden, het niet of te laat vertrekken of tijdig aankomen van ferryboten, containerschepen, luchtvaartuigen, spoorwagons (waarop het voertuig of container wordt vervoerd), alsmede in overige gevallen van overmacht.
Voor schade ten gevolge van het gebruik of gebrekkigheid van steunpunten die gebruikt worden voor de bevestiging van hijswerktuigen of voor het gebruik van een verhuislift, alsmede voor schade aan steunpunten en schade aan goederen omdat steunpunten breken en/of loslaten, of anderszins gebrekkig blijken.
Voor enigerlei vorm van schade of vermissing ontstaan gedurende het transport of de opslag, hetzij bij opdrachtnemer dan wel elders, indien er geen transportverzekering en aanvullende opslagverzekering via opdrachtnemer is afgesloten, of indien opdrachtgever door de verzekeringsmaatschappij geweigerd is.
Voor enigerlei vorm van schade aan goederen die door hem worden afgeleverd in opdracht van derden.
Voor onaangename geuren die door opdrachtnemer noodzakelijk geachte bestrijdingsmiddelen kunnen veroorzaken in stoffen van goederen, of anderszins.
Voor schade aan planten indien deze doodgaan of een plantenziekte oplopen.
Voor huisdieren die gedurende het transport of verblijf in een pension ziek worden, zoek raken en/of komen te overlijden.
Voor enigerlei vorm van schade indien op de goederen, in bezit bij de opdrachtnemer, beslag is gelegd. De eventuele hieruit voortvloeiende extra kosten van in en/of uitladen of opslag zijn voor rekening van de opdrachtgever.
b) Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor het illegaal in bezit hebben en het door opdrachtnemer laten transporteren van elke vorm van pornografische lectuur en/of software, andere software, films en/of gedownload materiaal zonder de vereiste licenties, verdovende middelen en/of smokkelwaar, dan wel anderszins.
c) Na het laden van de goederen zal o.a. een opleveringsformulier ondertekend worden waarop eventueel door opdrachtnemer toegebrachte schade aan de woning of aanverwante zaken gemeld dienen te worden. Voor schade welke niet vermeld is, is opdrachtnemer niet aansprakelijk. Door ondertekening verklaart opdrachtgever tevens dat alle gewenste goederen zijn geladen. Mocht achteraf blijken dat niet alles is geladen, dan is opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk.
d) Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert. (Our liability is limited to the amount that will be covered under our liability insurance in the case concerned).
e) Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

Artikel 15. Recht

a) Nederlands recht is op elke opdracht van toepassing.
b) Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Yellow Move Nederland
Westerstraat 10, Unit C7070
3016 DH Rotterdam
Nederland
Telefoon +31 (0)85 3031497
Email info@yellowmove.com
Kamer van Koophandel nummer 83506926
BTW nummer NL003831018B46

Yellow Move Ltd. Malta
47, 'Oyia Business Centre', Floor 0
Cross Road
MRS 1547 Marsa
Malta
Telefoon +356 27 139 386 / +356 77 316 238
Email info@yellowmove.com
KVK (MBR) C94588
BTW nummer MT26934904

Yellow Move Spanje
Torrevieja, Alicante
Spanje
Telefoon +34 600 239893
Email yellowmovespain@gmail.com of info@yellowmove.com
NIE nummer Z-1759756-P

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Wij hanteren een actief privacybeleid.

Offerte aanvraag knop

Heeft u een andere vraag?

 

Bij het versturen van gegevens gaat men akkoord met het privacybeleid en algemene voorwaarden van Yellow Move.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.